Rolig politik med Vänsterpartiet….

Under arbete.
 
Vänsterpartiet har kommit med en som dom tycker BRILJANT strategi! Dom ska bli ”välfärdsfeminister”. Med detta ska dom hoppa upp några pinnhål i nästa valresultat. ”Vi kallar oss välfärdsfeministerna , ett nytt begrepp som vi vill etablera, stoltserar Lars Ohly.  Men hej! Se så det gick för Gudrun Schyman när hon skuttade över till Feministiskt initiativ – om feminism vore så slagkraftigt hade det partiet varit i riksdagen, inte legat på pluttiga 0,2 procent!
Vänsterpartiet är ju redan starkt feministiskt. Vad är det dom vill lägga till?
Strategidokumentet antogs i alla fall av V:s partistyrelse idag.  Nu ska det motioneras tills kongressen beslutar i januari 2012.
I Briljanta strategin ingår för övrigt miljö, kampen mot rasism, boende, arbetsrätt, samt välfärd.
Sen Schyman tyckte kvinnofrågorna behandlades bättre i Feminsitiskt Initiativ har den feministiska glöden slocknat i partit. Det är därför Ida Gabrielsson, ungdomsförbundets ordförande, tycker att ”Vi måste växla upp de feministiska frågorna.”
Vänsterpartiet tar nu krafttag:  ett kvinnonätverk ska locka kvinnor, V. som förut varit motståndare till ett särskilt kvinnoförbund! 
Efter vänsterpartiets tredje förlustval tillsatte dom en framtidskommission, ledd av just Ida Gabrielsson. Fredag (igår eller nästa fredag?) tar partistyrelsen ledd av kommissionens slutsatser; dagen efter beslutar partistyrelsen.
 
Partistyrelsens förslag på StrategidokumentStrategi för framtidens Vänsterparti – som jag arbetar med här.

. strategidokumentet slår vi tillsammans fast vilket politiskt och organisatoriskt projekt Vänsterpartiet ska ha de närmaste åren. Vi stakar ut en gemensam prioritering och riktning för partiet. Delar av målsättningarna är på längre sikt än en kongressperiod, medan andra är sådana som kan genomföras under perioden. Strategidokumentet är hela partiets, inte enbart partistyrelsens. Det vi skriver i strategidokumentet är en helhet, som ska omsättas till konkret verksamhet och genomsyra partiets alla nivåer. Socialistisk och feministisk strategi med visioner för framtiden Målsättningarna är höga, men nödvändiga, för framtidens Vänsterparti.

1. Sverige har förändrats drastiskt under de senaste decennierna.

2. Vänsterpolitiken har  abdikerat från ansvar och visioner.  Arbetarrörelsepartiernas samlade valresultat denna tid det sämsta sedan allmän rösträtt infördes.

3. Vänsterpartiets roll.  inte längre vara parlamentets lilla vänsterkraft, som har rätt – egentlige    växa och nå ut till fler   nödvändigheten att realisera detta är större i da  politiska läget  höga krav på Vänsterparti  Vänsterpartiets roll är att vara det tydligaste folkliga vänsteralternativet i svensk politik.

1. Drastiska försämringar för folket

Produktionsöverskott —> ökande vinster, Lönedelen har minskat, Offentliga sektorn har krymt. Avregleringar och privatiseringar och ökat marknadsstyre.

Kapitalistiska systemet har frodats och vunnit mark de senaste decennierna: produktionsöverskottet har gått till ökade vinster andel som gått till löner har minskat. offentliga sektorns andel  krympt. Avregleringar och privatiseringar lett till ökat marknadsstyre. Allt detta har medfört förändringar i partipolitiken och ett cementerande, en kräftgång i klassförhållandena.  Den borgerliga regeringen drar isär samhället och försvagar drivkrafterna att hålla samman det. De sociala grupperna har splittrats. T ex genom att skattesystemet skiljer mellan arbetande och dem utanför arbetsmarknaden. Tillgänglighet och kvalitet sjunker för dem som inte har råd – medan privata försäkringar blivit en räkmacka för de rika att segla in på. Likadant är det rika som kan köpa sig bostäder i miljonklass, medan det så gott som inte byggs några prisöverkomliga hyresrätter alls. Var och en måste se om sitt eget.

Kvinnofrågorna kommer på efterkälken. Klyftorna mellan könen har ökat. Ojämlikheten ökar på flera områden. (Vilka?)

Vänsterpartiets uppgift: visa på fördelarna med ett sammanhållet, solidariskt samhälle.e allra flesta människor  tjänar på detta

Vänsterpartiets roll
byggt vår identitet i relation till ett starkt socialdemokratiskt parti, som närmast prenumererar på regeringsmakten. Det kan vi inte göra ” eftersom ett sådant parti inte längre existerar”. Alltså ett starkt socialdemokratiskt parti.

Det är svårt för Vänsterpartiet att skapa egna plattformar och nå ut med vårt budskap. Arbetarrörelsen saknar nästan helt egen media som kan sätta dagordningen i debatten. Men det är bara att utgå från det faktiska läget och inse att det finns mycket som vi kan göra ändå.

Vänsterpartiet  ska ta större ansvar för arbetarrörelsen, utforma sin egen politiska roll. Inte bara partierna till vänster har försvagats, det gäller också fackföreningsrörelsen och kollektivavtalsmodellen som ständigt attackeras av högerregeringen, EU och arbetsmarknadens strukturförändringar (som naturligtvis igångsatts av högertrogna parter.   Vi ska göra  gemensam sak med Hyresgästföreningen och fackföreningsrörelsen.

Rasismen har slagit rot och placerat sig i de européiska parlamenten. Detta måste ändras. ”Därför måste vi förändras.”

Vänsterpartiet ska föreslå de mest strategiska reformerna.  Vara de bästa systemkritikerna. . Arbete för mer gemensamt ägande, och mot privatiseringar. Var exakt utkämpas klasskampens strider.  och vi formulerar slagkraftig politik som på ett konkret sätt flyttar fram kvinnors positioner i samhället. Vi formulerar de strategiska reformer som krävs för att utmana det borgerliga systemskiftet på 2010-talet.

Ge konkreta verktyg för dem som vill organisera sig och ändra på samhället

Förhållningssättet till vänsterpartiets målgrupper. Vänsterpartiets representanter ska stå på vanligt folks sida och naturlig del av folks vardag som andra hyresgäster, småbarnsföräldrar, visstidsanställda motsätta oss ombildningar, arbeta för trygga jobb och bättre förskolor. Bekräfta folks upplevelser och problem.   Kunna statistik och fakta, men beröra folk ändå. Med egna exempel: pensionär i höger-Sverige, otryggheten på arbetsmarknaden, barn som inte får vara med för att deras föräldrar är fattiga. .   Folk måste märka att ett gemensamt engagemang gör skillnad.  Vi måste bli bättre på att kommunicera och nå ut i våra prioriterade frågor. När vi kommunicerar ska mottagaren alltid stå i centrum, inte avsändaren.

Rädslan för popularitet har förknippats med hållningslöshet och opportunism. Tvärtom är det att känna tiden strömningar och vilka problem dessa vållar människor. Vänsterpartiet ska sätta ord på och konkret arbeta med detta våra grundvärderingar och ståndpunkter.  Folk måste uppleva oss som relevanta. Vänsterpartiet ska i framtiden uppfattas som dem som man kan lita på och som fixar det. Inte populära i kommunfullmäktige utan på gatan. Så måste vi bygga en stark folkopinion kring våra prioriterade frågor. Hitta andra sätt än demonstrationer och interpellationer att nå ut. Proklamera när Vänsterpartiets förslag gått igenom. Bilden av det utåtriktade Vänsterpartiet ska vara proffsigt, inte glassigt och massproducerat.Vara medvetna om den bild av partiet vi förmedlar med vårt sätt att vara och prata.

Vi måste ”hålla de radikala, systemkritiska perspektiven levande.”  Skilja sig från mängden när alla från höger till vänster säger ungefär detsamma.

Det behöver inte vara särskilt svårt att göra politik, man behöver inte ta sig an den tyngsta uppgiften direkt utan istället kan man anpassa verksamheten till partiföreningens styrka. Det som behövs är tålamod och en politisk uppfinningsrikedom. Inte bara prata utan också göra, är en nyckelprioritering om vi ska bygga upp ett långsiktigt förtroende. Det är ingenting vi uppnår i en handvändning, därför krävs det att vi håller fast vid våra prioriteringar och är uthålliga i vårt arbete. Samtidigt ska vi vara flexibla och ha en organisation som kan ställa om när nya frågor och problem dyker upp.

Inte vara och begränsningar

Att vara ett parti som tar tag i saker handlar inte om att bli ett kontor för klagomål. Vi är inte en statlig institution. Vi är inte heller mer än våra medlemmar.Inte vara det omständliga Vänsterpartiet som får mycket sagt på kort tid med siffror, fikonspråk och floskler. Vi ska inte vara och verklighetsfrämmande politiker som luddigt och abstrakt hamrar in socialismens idéer Inget predikande eller uppläxande

Våra företrädare ska vara lokala kändisar på orten, men det förutsätter att vi låter de företrädare vi utsett att växa i sin roll och ta sig utrymme. Vänsterpartiet backar upp sina förtroendevalda och de förtroendevalda lyssnar på dem som de fått förtroende av. Att bli det parti vi eftersträvar handlar därför i högsta grad om att få människor som söker sig till vänstern att aktivera och organisera sig. För att bli det ska vi vara ett lyssnande och bekräftande parti som tar tillvara människors erfarenheter.

/Högeropinionen) skyller Vänsterpartiet för att vara ett gnälligt nejsägarparti.  Vårt konfliktperspektivriktar in sig på intressekonflikter i samhället: t ex skattesänkningar för rika istället för utbyggd barnomsorg.

Vissa saker passar bäst att göra i Vänsterpartiets namn, andra saker kan man göra tillsammans med andra i nätverksform.

Exempel på att göra politik finns i arbetarrörelsens historia, från systerpartier i andra länder och från svenska organisationer som inte har tillgång till parlamenten.

Det finns många exempel att inspireras av, även om vi förstås inte kan kopiera rakt av.

visa handlingskraft som tar saker allvar här och nu.

inte bara , utan också .

kräva en fritidsgård i ord, kombinera det med att ordna fritidsverksamheter på orten.

ordna läxhjälp till elever på skolor,

erbjuda juridisk rådgivning och hjälp med kontakt med myndighetspersoner åt utförsäkrade sjukskrivna.

tar initiativ samt ordna namninsamlingar och protester

när den lokala vårdcentralen ska privatiseras eller

hyresgäster ska ombildas.

Media, framför allt de lokala medierna, skapar bilden av Vänsterpartiet och vad vi står för.

Vänsterpartiet inbördes

Partiet måste vara på banan, inte hänga i källaren. Bli bättre på att prioritera vad vi kämpar för, de strider vi gör skillnad. Tuffa debatter om det aktuella och angelägna.

Vänsterpartiet är alldeles för uppdelat i profil och prioriteringar. Öka sammanhållningen centralt och lokalt. Goda lokala exempel sprids och inspirerar andra partiföeningar. Partiets prioriteringar får slå igenom i riksdagen. Definiera den röda tråden som svarar på vad Vänsterpartiet vill.

En livlig och utvecklande interndebatt. brett parti, men många olika åsikter, är vår styrka. Men vi får aldrig glömma bort våra politiska motståndare alltid finns utanför partiet. Vi behöver slå vakt om den kamratliga tonen i interndebatten. Vi sätter oss över internt positionerande och destruktiva konflikter och lägger istället vår tid och kraft på de samhällsproblem som vi vill förändra.  Men respektera majoriteten angående vilka beslut som ska fattas och genomföras. Rolig politik! Ordna sociala aktiviteter – gärna politiskt tema – med medlemmar och sympatisörer.

Hårdnat omvärldsklimat: värna organisationen. Kongressen har gett partistyrelsen mandat att leda organisera och leda partiet. Partistyrelsen måste vara ute mer i distrikten, lyssna in, förankra och förklara fattade beslut. En närvarande ledning är nödvändig för att bygga ett starkare och ett mer sammanhållet Vänsterparti. Styrelseutbildningar på alla nivåer för att ge en enhetlig bild av partiet. Dock inte bli auktoritära och sluta leden.  I framtidens Vänsterpartiet har vi distrikts- och partiföreningsstyrelser med självförtroende och kunskap nog att göra lokal politik av våra gemensamma prioriteringar. Det är på lokal nivå vi träffar människor, det är där den viktigaste konkreta verksamheten kan realiseras. Därför måste vi bygga ett starkare och flexiblare Vänsterparti ute i landet.
För att nå ut med vårt politiska projekt måste vi ha en organisation som klarar av att bära upp våra politiska utmaningar. Organisatoriskt arbete ska uppvärderas i Vänsterpartiet under perioden. Vår organisation måste stärkas och statusen för att arbeta med organisatoriska frågor i partiet måste höjas. Partiets centrala nivå ansvarar för att stödja arbetet i distrikten för att bygga en starkare organisation och för att genomföra centralt beslutade kampanjer och annan prioriterad verksamhet. På samma sätt är det distriktens roll att hjälpa partiföreningarna i deras organisationsbygge.

Den Enskilde Medlemmen

Stimulerande uppgifter för varje enskild medlem. Beroendet av kunniga, självständiga, aktiva medlemmar. Varje medlem ska känna sig önskad och behövd. Rätt uppgift till varje person och rätt person till varje uppgift. Detta innebär ett systematiskt organisationsarbete men också att ta vara på den nya tekniken.

Alla med sin roll i organisationen med möjlighet att under sin utveckling växla roller.Ombudsmäns och andra organisatörers roll  är fördela arbete och serva aktivisterna, Aktivisternas roll är att nå ut med konkret verksamhet i människors vardag.

Den traditionella partiorganisationen är central för interndemokratin men kan inte vara den enda arenan för aktivitet. Medlemmars kunskap, samhörighet och intresse hänger ihop efter många fler faktorer än den geografiska.

Genom studier och känsla av gemenskap bygger vi självförtroende och trygghet hos våra medlemmar. Under perioden ska vi genomföra minst två centrala ledarskapsutbildningar där vi riktar oss till nyckelpersoner i distrikten. Utbildningarnas fokus ska ligga på organisation och prioriterade politiska frågor. Målet är att dessa är att de ska få ett brett genomslag i distrikten och partiföreningarnas arbete.

Vår ekonomi måste stärkas och ett ökat inslag av självfinansiering måste in verksamheten. En partiskatt på arvoden för förtroendeuppdrag rekommenderas på alla nivåer i partiet. Vi måste också bli bättre på att hushålla med våra gemensamma resurser. Vår ambition är att skapa så mycket politik som möjligt för en så liten kostnad som möjligt

Vi måste sänka trösklarna för att det ska bli enklare att delta i Vänsterpartiets verksamhet. Möten under dagtid för föräldralediga eller skiftarbetande, möjligheter till barnpassning under möten och aktiviteter eller verksamhet på nätet är några exempel som skulle öppna upp för fler att delta. Det är viktigt att alla känner sig välkomna och att deras insats räknas även om man inte kan lägga ner hela sin fritid på partiaktiviteter. Vi måste värna de medlemmar som väljer att lägga en del av sin aktiva tid till oss närliggande organisationer. Medlemmar som gör det ska alltid känna att partiet erbjuder stöttning och mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Ett exempel på detta är arbetet med att stötta våra fackligt aktiva medlemmar.

Nya medlemmars engagemang ska tas tillvara och därför ska vi bli bättre på att snabbt kontakta och erbjuda de nya medlemmarna verksamhet som passar dem. Varje partiförening ska ha en plan för att ta hand om nya medlemmar och sympatisörer och bör ha en plan för att systematiskt ta tillvara och stärka medlemmarnas kompetenser.

Ett bredare parti
Vänsterpartiet måste bli bättre förankrat i de grupper som vi representerar. Ett program för att föryngra och förnya Vänsterpartiet är påbörjat och ska förverkligas till valet 2014. Vi behöver föryngra Vänsterpartiet på alla nivåer för att bättre stämma överens med den bild vi vill förmedla av oss själva. Vänsterpartiet har för få företrädare med annan etnisk bakgrund än svensk och för få medlemmar ut LO-kollektivet. Detta måste tas i beaktande i den föryngringsprocess som nu satts igång.

Vänsterpartiets politik genomsyras av en feministisk analys. Att vår organisation inte är en isolerad ö är en viktig insikt, som måste ge återklang i organisationen. Även inom Vänsterpartiet finns det spår av de strukturer som omfattar samhället i stort. Även om vi ska vara ett parti med högt i tak så finns det ett tak även i vårt parti. Vi accepterar aldrig attityder hos någon medlem som förminskar eller kränker en annan medlem eller gör att någon känner sig mindre välkommen hos oss. Ser man till våra förtroendevalda i kommunfullmäktige är en majoritet män. Detta måste vi ändra på. Efter valet 2014 ska minst hälften av våra förtroendeuppdrag innehas av kvinnor. Kvinnor ska i lika stor utsträckning ha tillträde till olika typer av uppdrag och vi ska inte ha en könsstereotyp fördelning av dessa.

Vänsterpartiet har sedan länge valt bort att ha ett kvinnoförbund eftersom att vi menar att viktiga feministiska diskussioner då skulle kunna hänskjutas från ledningar till en mindre statusfylld miljö. Det synsättet har tjänat oss väl och vi är det parti som har tydligast jämställdhetsprofil i svensk politik. Däremot måste vi skapa möjligheter för kvinnor att mötas och stärka varandra. Det kan handla om att dela upplevelser med andra kvinnliga kommunpolitiker eller ordna retorikutbildningar för kvinnliga distriktsordföranden. Under perioden ska ett nytt kvinnopolitiskt nätverk startas med syfte att stärka partiets kvinnor.

Det jämlika samhället
Den utveckling som pågått under en längre tid, mot ökade skillnader människor emellan, har skadat tilltron till att det går att förändra. Att en förändring är nödvändig kan de flesta hålla med om, men tilliten till att det också är möjligt är för svag. Politiken har sedan länge abdikerat från ansvar. Förändringar har för det stora flertalet blivit synonymt med försämringar. Idag behövs en politik som skapar sammanhang i en tid som annars kännetecknas av motsatsen.

Vänsterpartiets alternativ grundas på orden tilltro och trygghet. Människor ska kunna lita på välfärden, att det finns en barnomsorg när man behöver den och att äldreboendet fungerar värdigt. Om man blir sjuk ska det finnas en anständig sjukförsäkring och den som jobbar ska ha möjlighet till reellt inflytande över sin arbetssituation. Människor går igenom olika perioder i sitt liv, i vissa perioder kan man behöva välfärden mer än i andra. Ensam är inte stark, även om man har ett fast jobb med hyfsad lön.
Vänsterpartiet vill bygga framtiden på insikten om att ett samhälle som håller ihop är bättre för alla oavsett om man är man eller kvinna, lågavlönad eller tjänsteman. Ett samhälle som håller ihop och där människor kan se sig själva i andra. Ena bärande del i vår samhällsberättelse är att gemensam trygghet är en grundförutsättning för människans individuella frihet.

Politiska prioriteringar för en offensiv opposition
Vänsterpartiets mål, det jämlika samhället, kräver politiska vägval som innebär genomgripande samhällsförändringar när de förverkligas. De politiska prioriteringarna kommer att behöva konkretiseras ytterligare under perioden, gärna i samarbete med andra såsom kvinnoorganisationer fackföreningar, Hyresgästföreningen och miljörörelsen
Vi ska bli bättre på att vara strategiska i våra politiska prioriteringar. Det kan handla om att identifiera de viktigaste striderna för att flytta fram kvinnors och arbetarklassens positioner. Men det kan också handla om vad som är mest strategiskt utifrån de problem som människor upplever. Vänsterpartiet har en heltäckande politik, men för att kunna göra Vänsterpartiet mer känt som parti, och komma ut i vissa centrala frågor, sätter vi ner foten och pekar ut våra huvudfrågor. Vänsterpartiet har mängder med goda förslag och analyser i program, plattformar och riksdagsmotioner. Det vi tar upp här handlar om prioriteringar och framtoning, men också om ambitioner kring våra strategiska krav på medellång sikt. Vi har redan en relativt hög trovärdighet i att vi vill arbeta för ett samhälle som är mer jämlikt och solidariskt, men vi behöver bli bättre på att göra tydligt hur vi vill nå dit.

Välfärdspartiet
Vänsterpartiet har påbörjat ett målmedvetet arbete med att etablera sig som Sveriges välfärdsparti. Vi är det partiet i svensk politik som säger att inte en skattekrona ska gå till vinster. Vi motsätter oss privatiseringar och avregleringar och för istället fram krav på ett en större offentlig sektor. Utarmningen av den svenska välfärdsmodellen fortsätter och vi ska vara välfärdens bästa vänner, med konkreta förslag på upprustning och utveckling. En förbättrad välfärd handlar inte enbart om att tillföra resurser, utan också om att hitta reella möjligheter till inflytande för både brukare och personal. Även inom den offentliga sektorn har marknadsmodeller etablerat sig och blivit en del av verksamheten. Även där förekommer byråkratisering och ineffektiv organisation. Vi försvarar inte bara idén om en välfungerande offentlig service, utan allas vår gemensamma rätt att ställa krav på världens bästa välfärd utan vinstintressen.

Klyftorna har vuxit mellan olika delar av Sverige. I två tredjedelar av landets kommuner minskar befolkningen, bland annat på grund av bristen på jobb och framtidsmöjligheter. Samhällsservice och kommersiell service har lagts ned, närbutiker och bensinstationer står tomma och det är långt till närmsta arbetsplats. Vi ska bli det parti som har lösningarna för ett sammanhållet Sverige, där skillnaderna mellan stad och land minskar. Oavsett om man bor i Norrlands inland, eller i en större stad i södra Sverige, ska man ha rätt till en bra skola åt sina barn, närhet till service och bra kommunikationer. Att jämna ut villkoren mellan olika delar av landet är en jämlikhetsfråga som vi ska sätta högt på dagordningen.

En politik för det nya arbetslivet
Den nya arbetsmarknaden som vuxit fram sedan nittiotalet och som under de senaste åren genomgått strukturella förändringar kräver nya strategier och krav på förbättringar. När vi formulerar vår politik för fler jobb och bättre jobb måste vi ta vår utgångspunkt i den arbetsmarknad som finns idag. Det handlar om att se otryggheten på arbetsplatserna, med visstidsanställningar som brett ut sig och blivit norm i vissa branscher och åldersgrupper och sätta ord på den frustration som många känner på dagens arbetsmarknad. Vi ska vara det självklara valet för tjejen som jobbar som timvikarie i äldreomsorgen, kvinnan som ofrivilligt arbetar deltid på HM och för alla som hänvisats till bemanningsbranschens utnyttjande.

Den svenska modellen kräver en stark fackföreningsrörelse, en aktiv arbetsmarknadspolitik och solidariska trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet för att fungera. Den borgerliga regeringen har systematiskt undergrävt dessa beståndsdelar. Vänsterpartiet måste vara de som ställer politiska krav utifrån det nya läget. Det gäller försämringar av fackliga rättigheter, anställningstryggheten och arbetslöshetsförsäkringen och det faktum att allt bredare grupper på arbetsmarknaden i praktiken inte omfattas av den traditionella arbetsrätten. Vi måste genomgripande vara dem som har en ekonomisk politik för en utbyggd välfärd och full sysselsättning.
Det nya arbetslivet ställer även nya krav på utbildningsväsendet. Vänsterpartiet är etablerat som det parti som försvarar rätten till behörighet för vidare studier allra hårdast. Under de närmaste åren ska vi etablera oss som de som mest lyfter fram vikten av en förbättrad yrkesutbildning på gymnasienivå. Vi ska driva förslag som förbättrar allas möjligheter till utveckling på arbetsmarknaden. Det måste finnas möjligheter till kontinuerlig utbildning genom hela arbetslivet. Det behövs en upprustad vuxenutbildning som möjliggör för människor att byta riktning senare i livet.
Människor upplever ett allt mer stressat vardagsliv. Man har svårt att få tiden att räcka till. En av Vänsterpartiets lösningar på detta är en sänkning av normalarbetstiden. Visionen om sex timmars arbetsdag är en del av vårt svar för människors stressiga vardagsliv.
För att det ska bli möjligt att genomföra arbetstidsförkortningar måste det bli ett starkt krav underifrån. Det är något som växer fram i samtal och argumentation. Det ska vänsterpartister bidra till att sätta igång. Alltför många, framför allt kvinnor och unga, är hänvisade till deltidsjobb som inte går att försörja sig på. Stressen att inte veta när och om man får jobba drabbar många, särskilt unga LO-kvinnor. Därför är arbetet för att minska visstidsanställningarna en viktig del av Vänsterpartiets projekt för ett tryggare arbetsliv. Vi ska driva politiska krav för att minska långtidsarbetslösheten. Vi ska föra en politik för full sysselsättning genom att föreslå investeringar för ökad kvalitet i välfärden, i framtidens infrastruktur och bostäder och en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som skapar plats för fler på arbetsmarknaden.

Välfärdsfeministerna
Det är dags för en feministisk offensiv. Feminismen har pressats tillbaka i samhällsdebatten. Det har gjort det svårt för Vänsterpartiet att nå ut med viktiga maktfrågor vad det gäller kön. Det ser inte ut på samma sätt som det gjorde i slutet av nittiotalet då feminism och jämställdhet var i ropet. Det måste vi vara medvetna om när vi formulerar våra krav på området. Tidigare kunde det räcka med att säga att man var feminist för att nå ut och få stöd. Idag krävs det mer av Vänsterpartiet. Vi måste prata om de frågor som många människor upplever som problem och leverera lösningar som konkret förändrar deras vardag.

Vänsterpartiet ska bli det parti som uppfattas som välfärdsfeministerna. Exempel på frågor vi ska lyfta är en upprustning av barnomsorgen och äldreomsorgen. Kvinnor får idag, på grund av bristerna i äldreomsorgen, ta hand om sina föräldrar. Detta kan, precis som en otillräcklig barnomsorg, leda till minskad möjlighet att delta fullt ut på arbetsmarknaden.

Utöver att lyfta välfärdsfrågorna, ska vi vara den naturliga referenspunkten av de politiska partierna när det handlar om sexualiserat våld, livsutrymme och sexualpolitik. Vi är de som pratar om jämställdhet på riktigt. Vi behöver mindre av de mest teoretiskt korrekta parollerna och mer av vardagsnära förändringskrav som människor kan känna igen sig i. Vi ska driva en politik för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De ekonomiska skillnaderna mellan könen ska minska. Kvinnor ska ha samma ställning på arbetsmarknaden som män. En individualisering av föräldraförsäkringen är ett nyckelverktyg.

Miljöpolitik för jämlikhet
Vår miljöpolitik skiljer ut sig från alla andras eftersom vi har ett tydligt system- och jämlikhetsperspektiv. Vi vet att det inte räcker med goda intentioner för att klara klimatproblemen. En fungerande klimatpolitik ska inte handla om att predika ett rent leverne som ger ett gott samvete – men om att se framtiden och de omställningar som krävs, som en gemensam angelägenhet. Ingen enskild kan skapa de energisystem som behövs i framtiden eller fixa den kollektivtrafik som vi måste ha. Och allmänna uppmaningar till att lägga om sitt eget liv kan lätt uppfattas som pekande ovanifrån och fungera direkt mot sitt syfte. Vi ska särskilt lyfta miljöfrågor som ökar jämlikheten människor emellan. Exempel på detta är frågan om utbyggd kollektivtrafik. Vänsterpartiet måste bli bättre på att identifiera nya näringar och ta initiativ till en långsiktig och hållbar industripolitik, där samhället kan investera och där nya arbetstillfällen kan växa fram. En av dessa sektorer ska vara en kombinerad miljö- och näringspolitik. Detta kommer att gynna landsbygden med fler arbetstillfällen. Vi ska vara dem som visar att man kan förbättra miljön samtidigt som man skapar jobb och välfärd.

Hyresgästernas parti
Det jämlika Sverige behöver en aktiv bostadspolitik. Bostadsmarknaden är ett av de mest strategiska områdena för framtidens Vänsterparti. Bostadsbristen i Sverige är enorm, Vänsterpartiet ska vara dem som tydligast står upp för hyresrätten. Ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter är den största ekonomiska överföreningen från det offentliga till det privata i Sverige. En ökad byggnationstakt med billiga hyresrätter är nödvändigt för ett samhälle som ska hålla ihop. Bostadspolitiken måste åter användas som ett av de viktigaste medlen för att aktivt förändra och förbättra samhället.

Håll ihop mot rasism
Vårt antirasistiska arbete handlar dels om att bättre nå ut och fånga upp det berättigade missnöje som finns bland människor, med att skillnaderna ökar, med att det saknas ett gemensamt framtidshopp, med att politiken känns som ett spel över ens huvud. En politik mot ökade orättvisor och klasskillnader är i sig antirasistisk. Men det räcker inte. Vi ska samtidigt vara de som konsekvent står upp för människovärde, mot vardagsrasism och islamofobi. Vi ska vara de trevliga men allvarliga antirasisterna som mobiliserar alla som vill ta ställning mot rasism. Att det finns en stor bredd i det antirasistiska arbetet är en nyckelstrategi. Vi är varken glättiga eller aggressiva. Vi mässar inte utifrån ett ovanifrånperspektiv utan är grannen, arbetskamraten eller klasskompisen som tar ställning mot rasism. När Sverigedemokraterna är invalda i riksdagen och i de flesta kommunfullmäktige är huvudutmaningen för Vänsterpartiet att förhindra att andra partier övertar deras människosyn och dagordning. Ett litet rasistiskt parti i riksdagen är illa, men att andra partier steg för steg övertar deras politik är betydligt värre.

Vänsterpartiet tar debatten och kampen mot rasistiska partier, nu som tidigare. Det gör vi genom att tydligt visa att vänsterpolitik krävs för att komma tillrätta med de orättvisor som skapats.
Vi ska föra en politik som innebär konkreta förbättringar i människors vardag. Vi sparkar uppåt, inte nedåt. Vi bedriver en kraftfull generell politik för att utjämna klassklyftorna och för alla människors rätt till arbete, bostad och utbildning. Det handlar om att bekämpa rasism och diskriminering.

Vi är Vänsterpartiet – tillsammans
Vi har stora utmaningar framför oss. För att framtidens Vänsterparti ska bli en starkare kraft i svensk politik krävs det att alla drar sitt strå till stacken. Vi är Vänsterpartiet tillsammans. De dokument vi antar blir inte verklighet förrän vi själva gör det till konkret verksamhet. När borgerliga debattörer talar om förnyelse, är det oftast liktydigt med ytterligare marknadsanpassning. För Vänsterpartiet är det inte ett alternativ – tvärtom så ska vi vara de som även i framtiden tydligast bekämpar den utvecklingen. Vi måste däremot förstå att kampen, ibland, förs på nya arenor, med andra metoder och mot tyngre motståndare.

Systemkritiken på 2010-talet har nya utmaningar. Vi vill se mer demokrati, inte mindre. Ett jämlikt samhälle som håller ihop ger större frihet för människor. Vi måste värna vår organisation för att effektivare nå ut med vårt politiska budskap. Vårt politiska budskap måste vara vassare och mer lättillgängligt. Vänsterpartiets nya identitet handlar om att vi är väl rustade för att axla ett större ansvar för Sverige. Vi har ett hårt men nödvändigt arbete framför oss. Sverige behöver ett systemskifte från vänster.

Målsättningar på medellång sikt
Vänsterpartiet ska vara ett yngre parti och ha föryngrat sina listor.
Ökad andel förtroendevalda från LO-yrken och med invandrarbakgrund, och ökat stöd från LO-medlemmar i valet 2014.
Minst hälften av våra förtroendevalda ska efter valet 2014 vara kvinnor.
Varje distrikts- och partiföreningsstyrelse får en styrelseutbildning med fokus på organisation, emottagande av nya medlemmar och hur man omsätter politik till aktivitet.
Varje ny medlem ska personligen bli kontaktad av sin partiförening inom två veckor efter inträdet och erbjudas att komma in i aktivitet.
Varje partiförening genomför årligen en aktivitet som går ut på att ”göra politik”.
Vänsterpartiet ska bli förknippat med reformer som förbättrar människors dagliga standard och med framtidsvisioner som de vill vara delaktiga i.

Förslagen kommissionen ger är exempelvis retorikutbildning för kvinnliga kommunalråd och stärka kvinnor i föreningarna – rikta in sig på kvinnors livsvillkor: så kallad välfärdsfeminism. Bland annat brister i äldrevården.
Hur drabbas kvinnor som måste ta hand om gamla föräldrar.1 Krav på upprustning av barnomsorg och äldreomsorg. Belysa sexualiserat våld och kvinnors livsvillkor.

2 Miljön som jämlikhetsfråga: Utbyggd kollektivtrafik och satsningar på miljöteknik.

3 Stå upp för hyresrätterna.

4 Minst hälften av V:s företrädare ska vara kvinnor.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s