Den Skrämmande Rapporten

Om den hemska kollektivismen och ”individualismen” som löser alla problem och gör alla jämlika presenterade Moderaternas ungdomsförbund i september 2009

Vad man skulle behöva gå på djupet av är företeelser som ”marknaden”, ”kapitalist” och förhållandet mellan grupp och individ.

Den som vill kan gå till rapporten direkt och läsa det som alla vet om kommunismens svarta historia och hur Ohly beundrade öststatssystemet. Kollektivism versus Individualism är ett huvudtema i artikeln. Problemet tycker jag är att man endast tar med det negativa som kan följa av kollektivism, medan då det gäller individualism bara det positiva tas med. Utgår man från individualismen får alla det lika bra förutsätter Muf. Så är det ju inte. Individualism är ju tävlan och konkurrens – ett spel om vem som blir herre på täppan. Blir rikast och får störst pekuniära möjligheter, kan satsa på den dyraste medicinen, dyraste resan, största och flottaste huset mm. Har råd med utbildningar som städaren dotter bara kan drömma om. Är detta rättvist? Det anser tydligen Muf. Själv anser jag att man bör förena det bästa ur såväl kollektivism och individualism. Social trygghet med individens frihet.

Texten plockad från SlideShare. Present yourself.  SlideShare is the world’s largest community for sharing presentations. Upload and share on blogs, Twitter, Facebook or LinkedIn. 50 million people use SlideShare every month for research, sharing ideas, connecting with others, and generating business leads. SlideShare also supports documents, PDFs, and videos. Get an account.

Follow @SlideShare

BACK TO THE U.S.S.R. Om Vänsterpartiet kommunisterna En rapport från Moderata Ungdomsförbundet december 2009

Back to the U.S.S.R.  En rapport från Moderata Ungdomsförbundet –

Skåne den 4 december 2009 André Assarsson Rapportförfattare

http://www.dn.se/opinion/debatt/ungdomar-har-obefintlig-kunskap-om-kommunism

”Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet 2010 står Sverige inför ett historiskt ödesval. ”Så börjar artikeln.

Moderaterna ser Sverigedemokraterna som ett kollektivistiskt vänsterparti: ”En annan del av vänstern i form av sverigedemokraterna knackar också på riksdagsporten med ett stadigt stöd i opinionen.” /…/”På sätt och vis sitter redan SD i riksdagen eftersom det redan finns ett parti där med samma affärsidé, i form av Vänsterpartiet. Båda politiska partier gör skillnad på folk och folk och båda värnar alltid kollektivet framför individen. Det här är en rapport om Vänsterpartiet.”

Moderaterna är ju det parti som gör mest skillnad på folk, speciellt mellan de som har och de som inte har något arbete. Skatter!

Moderata Ungdomsförbundets ”Frihetens lexikon” säger att kommunism är ”Ett socio-ekonomiskt system som bygger på att produktionsmedlen ägs gemensamt, styrs demokratiskt, och där fördelningen sker i enlighet med principen ‘av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov’”.  Kommunisternas självbeskrivning!

Nu följer ett avsnitt om kommunsmens tillblivelse och dess mörka skamfläckar på historiens världskarta. Detta avskyvärda kan ingen tänkande människa förneka Men de kapitalistiska skamfläckarna och spåren-förskräcker borde man inte förtiga utan skildra i samma grad! I termer som Förtryck-massvält-diktatur. Förtryck av barn i kolgruvor på 1800-talet motsvaras av barnslaveri i u-länderna nu. Att människor utnyttjas till slavvilkor, men inte får nån lön ser vi allt oftare i Sverige. Rent kriminella företag som hålls under armarna av borgarregeringen. Svält som uppstår av att man i fattiga länder tvingas odla för export till Europa och USA, och inte får tillräckligt själva. Regnskogsskövlingar och jordutarmning med erosion till följd bidrar också till svält. Diktaturer – från höger denna gång – förtrycker också fattiga, men moderater säger ingenting om det, eftersom dessa regimer gynnar deras egna målgrupper.

”Enligt demokratiforskaren Rudolph Joseph Rummel har kommunismen skördat över 110 miljoner dödsoffer i 23 olika länder världen över2. I Sovjetunionen skördades 61 miljoner dödsoffer varav 43 miljoner av dessa skedde under Josef Stalins envälde och 39 miljoner dog i arbetsläger. I Kommunistkina skördades 35 miljoner dödsoffer varav 1 miljon i den s.k. kulturrevolutionen där staten aktivt och högst medvetet rensade ut samhällets intellektuella. I ett så litet land som Kambodja skördades kommunistregimen 2 miljoner dödsoffer mellan åren 1975 och 1978 och det var över 30 procent av alla män, kvinnor och barn i den egna befolkningen.”

”Denna rapport är inget försök att på något sätt ens i närheten klargöra eller sammanfatta dessa utan blott bidra till kunskapen om den viktiga lärdomen: kommunism dödar och absolut kommunism dödar absolut.”

Lägg gärna till antalet sjuka och döda till följd av den västerländska mammonsreligionen – merkantilismen, kapitalismen och marknadsekonomin.  Möjligen når inte dessa siffror upp till dem som marxismen och dess utlöpare vållat – men de bör ändå beräknas eller uppskattas och tas med i diskussionen.

2.2 ”det finns en skrämmande historielöshet bland många svenska ungdomar. Beviset för detta är inte minst klädesmodet” – t-shirt med massmördaren Che Guevara /…/gröna militärkepsar med Fidel Castro, ryggsäckar med U.S.S.R-tryck och Lenin-tryck på tröjor”  ”kommunism är en fin tanke, men den fungerar inte”.

”ingen tar idédebatten och ifrågasätter kommunismens grundläggande människosyn./…/ hög tid för liberala och konservativa idékrafter att vägra acceptera kommunismen som en fin tanke över huvudtaget.

Utopin om det klasslösa samhället där det råder total jämlikhet och broderskap är omänsklig.

Eftersom alla människor är olika med olika förutsättningar, behov och intressen

”är kommunismens tanke om klasslöshet och total likgiltighet inför detta fruktansvärd.”

–  Total likgiltighet inför klasslösheten” – vad menar han??? Total likgiltighet för individen borde det väl vara!

”Det är att ifrågasätta människans natur som individ och rätt att få vara och betraktas som en självständig individ.”

Människans natur som självständig individ är helt och hållet min åsikt också.

”Det är ingen fin tanke att förvägra människan rätt att behålla frukten av sitt eget arbete, att förbjuda all privat äganderätt.”

Behålla frukten av sitt arbete, ja visst. Det borde ju vara alla förunnat om vi levde i den bästa av världar. Behålla 100 procent av resultatet, då skulle alla slippa betala nån skatt. Men den starke får ut mycket större frukt av sitt arbete, medan den svage bara får ett klent resultat.

Detta är kanske inget problem för Muf och Moderaterna?

Individen, stark såväl som svag, är alltid relaterad till grupper. Den starka människan hör till gynnade grupper, den svage blir till många svaga i en svag grupp. Klassamhället uppstår. Orättvise-samhället!

Orättvisor borde avskaffas – men är detta möjligt i en jordisk tillvaro?

Är kommunismens mörka historia resultatet av att klassamhället avskaffats?  Det tror jag knappast! Sovjet var ju ett klassamhälle det också med rikedom och rättigheter för de privilegierade pamparna, fattigdom och förtryck av folket!

”Det är ingen fin tanke att i förlängningen förslava människan att tjäna kollektivet, staten istället för sig själv eller alla som hon bryr sig om.

Ofta måste människor slava för företag i stället för att gynna sig själv i de fall hon knappt får nån lön och inte heller några andra rättigheter som ersättning. Hon arbetar då för att förverkliga arbetsgivarens drömmar, inte sina egna.Hur hon skulle kunnat realisera det hon själv vill, har hon inte fått nån utbildning om. Hennes pengar räcker inte heller till för det hon skulle vilja investera i.

”Det är ingen fin tanke att med hot om våld
bestämma åt någon annan hur denna ska leva sitt eget liv.

Det är ingen fin tanke att förbjuda mångfald till förmån för enfald, att förbjuda olikheter och skillnader mellan människor beroende på livsval.

förbjuda olikheter och skillnader mellan människor beroende på livsval.

Människa nr 1 gör ett livsval som gör hennes tillvaro annorlunda än Människa nr 2 som gör ett annat livsval.

Kommunismen postuleras här ”förbjuda” olikheter mellan människor beroende på dessa val. Detta är luddigt beskrivet:

1.Försöker kommunismen förbjuda att människor är olika från början.

Svar: alla männsikor är födda olika, men ändå lika. Dvs var och en har rätt till sin frihet och sina val, men samtidigt har de gemensamma sociala och ekonomiska rättigheter.

2.Förbjuder den människor att göra egna livsval? Svar: Måste hålla med om att detta historiskt varit fallet. Detta är att förvägra den enskilda självklara rättigheter.

3.Förbjuder den olikheterna i människors tillvaro som uppstår pga deras skilda val?  Svar: Kommunismen ”förbjuder” något moderaterna ej vill ska förbjudas. Moderaterna tycker det är fel att förbjuda, läs ”rätta till” (ekonomiska, sociala och andra) skillnader (läs ”orättvisor”)mellan människor – de får skylla sig själva och ta konsekvenserna av sina fria val.

 forts. med detta nedan – nu måste den som vanligt sena middan lagas!

”Varför planekonomi inte fungerar är grund för en alldeles egen rapport men i grunden handlar det om att vi som människor just är olika och fattar dagligen olika beslut oberoende av varandra i miljontals situationer. All den informationen går inte att på förhand förutse eller beräkna”

Denna mening avslöjar moderaternas uppgivenhet inför förhållanden man anser att människan inte kan kontrollera. De orättvisor vi ser i omgivningen beror enligt denna syn på ett kaos som är resultatet av varje enskild individs alla små (ekonomiska) beslut varenda dag, summan av miljoner människors fria köpval hela tiden. Moderater rycker på axlarna – det är ändå ingenting att göra åt – lika bra skjuta över hela ansvaret på ”marknaden”, denna avgud!

”utan formas i en marknadsekonomi till priser som sätts av utbud och efterfrågan.”

Här framgår det med all önskvärd tydlighet att de miljoner val som Muf säger att enskilda gör dagligen, begränsar sig till ekonomiska: köpa, sälja, spara, investera.

”Därför är också begreppet planekonomi kraftigt missvisande eftersom det inte har något med planering att göra över huvudtaget – det är snarare att famla i mörker.”

Famlar i mörker gör ju inte bara planekonomer – utan i lika hög marknadsdyrkande politiker:  ”vi som människor just är olika och fattar dagligen olika beslut oberoende av varandra i miljontals situationer. All den informationen går inte att på förhand förutse eller beräkna” Lika med kaos, lika med famla i mörker!

På Vänsterpartiets hemsida finns deras antagna partiprogram. Detta slår på sidan 28 tydligt fast att: ”Det ekonomiska fåtalsväldet måste ge plats åt de arbetandes demokratiska förvaltning. Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande”. 

Vad det innebär får naturligtvis någon från Vänsterpartiet svara på men vad som betecknas som kapitalism är i grunden inget annat än rätten till privat ägande över produktionsmedlen.

Å nej. Det betyder inte bara det!

Det kan vara värt att fundera på när modebloggare äger och driver sina bloggar, när telefonen du använder varje dag skapats av någon eller ifall det skulle vara ett problem att Ingvar Kamprad äger IKEA.

Det går vidare att läsa på sidan 29 att:

”Valet mellan socialism och kapitalism är inte ett val mellan plan och marknad. Varje modern ekonomi behöver såväl planering som marknadsmekanismer. […]

Planeringen sker dock utifrån enskilda kapitalägares behov.

I ett socialistiskt samhälle ersätts kapitalismens odemokratiska styrning av företag, koncerner och karteller med demokratiskt framarbetade riktlinjer för ekonomins utveckling. Det samhälleliga inflytandet över investeringar och kreditgivning stärks”.

På vilket sätt denna beskrivning skiljer sig från historiens beprövade planekonomier är oklart. Det framgår klart och tydligt att privat ägande betecknas som odemokratiskt och att detta ska ersättas med demokratiska riktlinjer, vilket i praktiken innebär politikers planer.

Det finns få som ifrågasätter statens och politikers inflytande i en modern marknadsekonomi men den grundläggande frågan är; vilken är utgångspunkten? Människa eller system.

Med kommunister i regeringen kan vi räkna med att det är staten, politiker och systemet som kommer i första hand. Av erfarenhet vet vi att det lett till politiska och ekonomiska katastrofer varhelst i världen det tillämpats, om än i olika utsträckning.

4. SÅDAN ÄR KOLLEKTIVISMEN Debatten om Sverigedemokraternas vara eller icke-vara i Sveriges riksdag är viktig men lika viktig är diskussionen kring att det faktiskt redan sitter ett parti som Sverigedemokraterna i riksdagen i form av Vänsterpartiet.

Vad som är än värre är att partiet, till skillnad från Sverigedemokraterna, gör anspråk på och har /…/på grund av Socialdemokraterna, en reell chans att bli en del av regeringen. Med vänsterpartister som ministrar flyttar unkna idéer som gör skillnad på folk och folk för första gången någonsin in i Rosenbad.

I grunden är det två partier som delar upp samhället i grupper. Båda menar att samhället måste analyseras utifrån grupptillhörighet och att det är motsättningarna mellan olika utvalda grupper i samhället som utgör grunden för den egna politiken.

För Vänsterpartiet är det kapitalägare mot arbetare medan det för en sverigedemokrat är infödda svenskar mot invandrade svenskar.

Båda har en syn på det ekonomiska systemet som ett nollsummespel där den enes död bokstavligen blir den andres bröd. Där samhällsgrupper ska slåss om de ständigt krympande välståndssmulorna istället för att skapa mer åt alla.

Vilket parti stöder tanken på företags och individers konkurrens som nåt som driver samhället framåt?

Skapa mer åt alla – låter super tycker jag! Låter som löften om rättvisa och jämlikhet, där alla har vad de behöver och kan utvecklas enligt sina förutsättningar. Just sånt som moderater inte vill förverkliga.

”Mot detta står idén om individualism och marknadsekonomi där alla, oavsett bakgrund eller klasstillhörighet, har en naturlig plats i samhället. Det finns inget motsatsförhållande mellan olika grupper i samhället i ett individualistiskt samhälle men det gör det i kollektivets Sverige.”

Om någon skulle invända att det inte vore rättvist att jämföra kollektivismens olika avarter bör denna fundera på hur orättvis idén om enfald är i sig.

I Vänsterpartiets Sverige finns ingen mångfald eftersom kapitalister inte kommer att tillåtas eller i bästa fall kraftigt diskrimineras på samma sätt som invandrade svenskar kommer att särbehandlas.

För en ny generation unga svenskar födda på 1990-talet ter sig tanken om att förbjuda eller i bästa fall kraftigt begränsa privat ägande som fullständigt barock. För många är det lika självklart att äga företag som att välja vilken friskola man vill tillhöra eller för den delen kunna resa fritt i Europa tack vare EU.”

Självklarheten att äga företag är inte att ifrågasättas. Om anställda behandlas rättvist på alla sätt, kan nån äga hur många företag som helst enligt min mening.

Men så kommer då företeelsen med det luddiga namnet ”marknaden”, schakrandet med pengar och tillgångar.

Det är ingen principiell skillnad mot vad Sverigedemokraterna föreslår i sin diskrimineringsiver mot vissa samhällsgrupper.

”vi utgår fortfarande från individen och inte tvärtom när staten stiftar sina lagar.”

Diskussionen kring kollektivismen är ointressant om vi inte förstår varför alternativet är värt att försvara och i alla lägen stå upp för.

I Sverige har olika minoriteter genom decennier förtryckts, fängslats och förbjudits bara för att de just utgör en minoritet. På samma sätt är dagens ungdomar utsatta för kollektivismens fula ansikte på arbetsmarknaden eftersom vissa grupper får särställning och fördelar i lagstiftningen bara för att de tillhör en viss grupp. I grunden är det inget annat än rena orättvisor som härstammar från kollektivismen.

Om vi istället värnar den minsta minoriteten som finns, nämligen den enskilda individen så försvinner alla orättvisor eftersom vi alla oberoende av varandra betraktas och bemöts som unika människor utifrån vilka vi är och gör snarare än vilken grupp vi i andras ögon råkar tillhöra.

Om så väl vore! Gynna alla individer lika mycket? Ge den enskilde vad just den personen längtar efter utan att det kostar x kronor för person A och y kronor för person B utan z kronor för båda! Inte i moderaternas Sverige. Inte utgår moderaterna från enskilda individer, inte! Och skillnad på grupper gör de också! Fattiga grupper och rika grupper. Maktlösa grupper och grupper med makt! Arbetande får mindre skatt än pensionärer och sjukpensionärer. Vilka är det nu som gör skillnad på grupper!

Då kan invandrare som råkar tillhöra den gruppen åtnjuta exakt samma frihet som någon svensk /…/.

Då kan kapitalister, företagare och entreprenörer åtnjuta samma frihet som alla andra i den ekonomi som vi kallar Sverige.

Så nu är de stackare, dessa kapitalstarka och framgångsrika och ingen frihet unnas dem. Vilken sorts frihet har man berövat de rika och företagsamma? Vad är det vi andra har som inte dom har fått i lika grad? Uttalandet är absurt, groteskt, magstarkt!

”Borgerlig idétradition utgår från individualismen och den enskilda individens förutsättningar i formandet av den faktiska politiken.”

Inte individen – marknaden styr. Himla stor skillnad där! Marknaden är också ett kollektiv!

”Detta i stark motsats till kollektivismens olika avarter som alltid ser systemet före människan och konflikter mellan olika grupper.”

”Vi menar att globaliseringen och de utmaningarna Sverige står inför kräver moderna lösningar på relevanta samhällsproblem”: /…/skenande ungdomsarbetslöshet/,…/finanskris skulle planekonomi light/…/vara förödande för Sverige. Med en integrationspolitik som havererat och där misslyckandet /…/tar olika uttryck i svenska storstäder i form av gängbråk, kriminalitet och utanförskap.”

Den ”Skrämmande Rapporten” avslutas med påpekandet att   friheten att välja och forma sitt eget liv som upplevs som självklar för många har förtjänats efter politisk strid mellan idéer.

Muf lägger fram tre värderingsfrågor till Socialdemokraterna inför valet 2010:

1. Stöder (S) Vänsterns förslag att höja skatten för alla?

2. Kan socialdemokraterna garantera att en eventuell vänsterregering inte begär utträde ur EU?

3. På vilket sätt skiljer sig dagens kommunister i Vänsterpartiet från dåtidens eftersom Socialdemokraterna konsekvent alltid sagt nej till att släppa in dessa i regeringen?

Annonser

En reaktion på ”Den Skrämmande Rapporten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s