Sverigedemokraternas Valmanifest 2014

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
VI VÄLJER
VÄLFÄRD!
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
När vi sverigedemokrater säger att vi väljer välfärd så menar vi det. På riktigt. Vi sträcker gärna ut en hjälpande
hand till nödställda människor runt om i världen. I synnerhet i så svåra och oroliga tider som dessa.
Som
svenska politiker och förvaltare av det svenska folkets skattepengar tvekar vi dock aldrig på att vår främsta
uppgift är att garantera människorna i Sverige goda levnadsförhållanden, trygghet och välfärd.
När andra partier
uppgivet konstaterar att det inte finns några resurser till att säkra jobben och laga hålen i den svenska välfärden,
så gör vi istället enorma satsningar på just dessa områden.
Orsaken till att vi kan göra detta är att vi vågar tänka
i nya banor och vågar göra tuffa, men nödvändiga prioriteringar.
När vi sverigedemokrater säger att vi älskar Sverige så menar vi det. På riktigt. Vi är medvetna om att vi genom
historien har kunnat hämta många värdefulla idéer och kulturella impulser ifrån vår omvärld, inte minst från våra
nordiska och europeiska grannar. Vi är tacksamma över detta och tycker att Sverige skall fortsätta att vara ett
öppet och nyfiket land och en självklar del av den västerländska familjen.
Vi är också medvetna om att Sverige på många sätt är unikt och att vi har en egen särpräglad kultur och historia.
Det är vi väldigt stolta över. Vi älskar den svenska naturen med alla dess skiftningar. Vi känner stolthet över
våra dynamiska storstäder och stortrivs i våra landsbygdsidyller. Vi känner respekt inför vårt lands långa och
spännande historia och inför alla de människoöden som gjort vårt land till vad det är.
Vi är stolta över vår kultur,
våra traditioner och våra vackra kulturmiljöer.
Vi är också stolta över vår demokrati och vår välfärd, över alla fantastiska män och kvinnor från vårt land som
utmärkt sig som framstående uppfinnare och entreprenörer, konstnärer och författare, vetenskapsmän, poeter,
musiker och idrottare. Vi är tacksamma över vår yttrandefrihet, vår jämställdhet och vårt starka djurskydd.
Vi är glada över att Sverige under en lång tid var ett land där man kunde känna sig säker i sitt hem och på gator
och torg, ett land där det fanns arbete till alla och där man kunde leva på sin lön och sin pension. Ett land där
man respekterade de äldre och där vi tillsammans tog hand om våra svaga och sjuka. Ett land med en stark inre
sammanhållning och solidaritet, byggd på en gemensam identitet.
Sverige är fortfarande ett fint och fantastiskt land på många sätt.
Tyvärr upplever vi dock att de styrande
politikerna, genom sin splittringspolitik och sina felaktiga prioriteringar, under de senaste decennierna har gjort
Sverige lite mindre fint och lite mindre fantastiskt för varje år. Detta gör oss sorgsna och oroliga och angelägna
om en förändring. Därför presenterar vi nu vårt manifest för att göra ett fint land ännu bättre. För att vi älskar
Sverige och människorna som bor här. På riktigt.

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Oskars.indd 4
2014-08-25 14:11:50
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla människor skall kunna känna sig trygga och säkra på
alla platser i landet under alla tider på dygnet. Ett Sverige med en stark inre samhörighet och solidaritet
där medborgarna känner naturlig tillit till varandra och till de rättsvårdande myndigheterna.
Ett Sverige där
brottsoffer får stöd och upprättelse. Ett Sverige där straffen står i rimlig proportion till det begångna brottet och
är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Ett Sverige präglat av hänsyn och
trygghet.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Ett tryggare Sverige
Ett förbättrat stöd till brottsoffer, förbättrat vittnesskydd och ett nytt system för utbetalningar av skadestånd,
där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga
till betalning.
En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga
livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk
utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av
nuvarande praxis där domstolarna regelmässigt ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.
Krafttag mot inbrottsvågen genom bland annat skärpta straff för inbrott och hemfridsbrott, utökade
resurser och befogenheter för tullen och polisen och förbättrad samordning mellan och inom ansvariga
myndigheter.
En intensifiering av kampen mot den organiserade brottsligheten genom införandet av en svensk variant
av de amerikanska RICO-lagarna som gör det lättare att döma gärningsmän som deltar i maffialiknande
verksamhet.
Utökade resurser till de brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheterna såsom polisen, åklagarämbetet,
tullen och kustbevakningen.
Förbud mot att delta i terrorismträning i främmande stater samt mot att delta i utländska stridande förband
som bryter mot folkrätten och medvetet dödar civila. Personer med dubbla medborgarskap som bryter mot
detta förbud skall kunna få sitt svenska medborgarskap indraget.
Stärkt stöd till landets alla brottsofferjourer som gör ett fantastiskt arbete med att stödja och hjälpa de
medborgare som har fallit offer för brottslingars illgärningar.
Oskars.indd 5
2014-08-25 14:11:50

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som skall vara världens tryggaste land att åldras i. Ett land där alla
äldre skall ha en värdig och meningsfull tillvaro. Ett land där äldres arbetsinsatser värderas och respekteras. Ett
land där alla äldre ges den vård och den omsorg man har behov av
.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Trygghet och värdighet på ålderns höst
Ett slopande av pensionärsskatten och en kraftig höjning av garantipensionerna. De dåliga ekonomiska
villkor som många äldre idag tvingas leva under är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Vi vill anslå
betydande medel för att redan under nästa mandatperiod kunna avskaffa skillnaden i beskattning mellan
pension och lön och för att kunna förbättra levnadsvillkoren för de äldre, ofta kvinnor, som idag har lägst
pension.
En reformering av pensionsbromsen i sin nuvarande form genom att fördela den på samtliga pensionsrätter.
Statsfinanserna och pensionssystemets långsiktiga bärighet får inte äventyras, men alla vuxna medborgare
bör solidariskt bära bördan i dåliga tider. Inte bara de äldre.
En kraftig ökning av investeringsstödet till byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden för
de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand.
En matreform för våra äldre med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen
att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat samt införandet av en lagstiftning som säkerställer
att de äldres mat i likhet med skolbarnens mat skall uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och
kvalitet.
Ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets anhörigvårdare som vårdar och sköter
om äldre och sjuka i hemmet.
Ett avskaffande av patientavgiften för alla äldre över 85 år och ett förstärkt tandvårdsbidrag för alla
pensionärer. Samhället bör visa uppskattning mot dem som under många decennier har varit med och
byggt upp vårt land och inga äldre skall behöva avstå från tandvård och s
jukvård av ekonomiska skäl.
Ett stimulansbidrag för ökade sociala aktiviteter för de äldre inom äldreomsorgen samt för utvecklingen av
särskilda kategoriboenden för äldre med husdjur.
Oskars.indd 6
2014-08-25 14:11:50

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är öppet mot omvärlden samtidigt som vi slår vakt om vår
gemenskap och vår egen unika kultur och identitet. Ett Sverige som genom en klok användning av de begränsade
resurserna hjälper så många nödställda människor i världen som möjligt samtidigt som vi inte glömmer bort
eller förringar behoven i vårt eget land. Ett Sverige där invandringspolitiken är utformad på ett så ansvarsfullt
sätt att invandringen blir en tillgång och inte en belastning för samhället.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande
förändringar:
En invandringspolitik som befrämjar sammanhållning och välfärd
Ett skifte från det regelmässiga beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till temporära samt en kraftig
begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som vårt samhälle klarar av att
hantera och som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.
Ett slopande av den generella arbetskraftsinvandringen till förmån för en så kallad ”blåkorts-modell”
som uteslutande riktar sig till kvalificerad arbetskraft med en kompetens som saknas på den svenska
arbetsmarknaden.
En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är
invandrarna som skall anpassa sig till Sverige och inte tvärtom.
Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals mest nödlidande flyktingarna i
världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet samt ett utökande av
andelen kvotflyktingar bland de asylanter som vi beviljar uppehållstillstånd.
Minskade samhällskostnader och stärkta incitament för ansvarstagande och integration genom att begränsa
nyanlända, icke-skyddsbehövande invandrares tillgång till bidragssystem
en under de första åren i landet.
En höjning av medborgarskapets värde genom införandet av språk och kunskapstester och genom att utöka
den tid som man skall ha varit bosatt i Sverige med klanderfri vandel innan en ansökan om medborgarskap
kan göras.
Ett införande av obligatoriska hälsokontroller för nyanlända invandrare i syfte att snabbt kunna ge
behandling till sjuka personer och att effektivt kunna skydda det svenska samhället från spridningen av
allvarliga smittsamma sjukdomar som exempelvis TBC, HIV och Ebola.
Ett avskaffande av det lagstadgade tvånget för kommunerna att erbjuda modersmålsundervisning,
undantaget de officiella minoritetsspråken.
Slopande av all statlig integrationspolitik med undantag för undervisning i svenska, obligatorisk
samhällsorientering och validering av utbildningar och arbetslivserfarenhet från hemlandet. Nyanlända
invandrare skall få hjälp med att skaffa sig de mest grundläggande verktygen för samhällsanpassning, men
i övrigt ha samma samhällsstöd som infödda svenskar. Varken mer eller mindre.
Oskars.indd 7
2014-08-25 14:11:51

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Ett Sverige med god
tillgång på arbete där svenska löntagares intressen sätts i främsta rummet. Ett Sverige där man kan leva på sin
lön och ett Sverige där vardagshjältarna inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund av stress
och underbemanning.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Trygga och friska löntagare
Minskad underbemanning inom välfärden samt förbättrad privatekonomi och kompetensutveckling för den
enskilde arbetstagaren genom införandet av ett stimulansbidrag till kommuner och landsting med syftet att
göra det möjligt för alla ofrivilligt deltidsarbetslösa inom offentlig sektor a
tt gå upp till heltid.
Ett ökat stöd till företagshälsovården samt införandet av ett statligt stimulansbidrag i syfte att ge all
offentliganställd personal med tunga arbetsuppgifter, i synnerhet inom vården och omsorgen, möjlighet
till en friskvårdspeng.
Ett införande av ett statligt stimulansbidrag för att slopa den första karensdagen för de grupper av
offentliganställda som arbetar med vård och omsorg av sjuka människor i situationer där smittorisken är
hög.
Ett förlängt omvårdnadslyft med syftet att stärka kompetensen och höja kvalitén inom äldreomsorgen och
ge personalen en möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll.
Förbättrade arbetsvillkor och stärkta möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv genom skärpta krav
på att längre obetalda håltimmar mitt i arbetsdagen i form av så kallade ”delade turer” skall avskaffas inom
offentlig sektor för de arbetstagare som så önskar.
Stärkt trygghet för landets arbetstagare genom utökade resurser till Arbetsmiljöverkets inspektioner av
potentiellt hälsovådliga arbetsplatser.
Ett återinförande av det statliga stödet till fortbildning av fackliga skyddsombud och utbildning mot
mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.
Ett slopande av Lex Laval och ett stärkt försvar av svenska kollektivavtal och svenska löntagares intressen
bland annat genom en minskning av tiden som utländsk personal kan vara stationerad i Sverige, krafttag
mot den illojala konkurrensen inom åkerinäringen genom bland annat registrering av cabotagetransporter,
3-stegsböter för åkerier och framförallt speditörer som missköter sig samt införande av den så kallade
”vita jobb-modellen” vid offentlig upphandling, innebärande krav på bland annat huvudentreprenörsansvar.
Oskars.indd 8
2014-08-25 14:11:51

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige där löntagare kan känna sig
trygga i vetskapen om att de är skyddade av en stark omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet. Ett
Sverige med minskade trösklar in till arbetsmarknaden. Ett Sverige där arbetslösa erhåller ett snabbt och effektivt
stöd att komma tillbaka i arbete. Ett Sverige där arbetslösa matchas och utbildas efter arbetsmarknadens behov.
Ett Sverige där alla behövs och får en möjlighet att bidra efter bästa förmåga.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Ökat stöd till arbetslösa
En förbättrad trygghet vid arbetslöshet genom att göra A-kassan obligatorisk och avgiftsfri, höja taket,
förbättra villkoren vid deltidsarbetslöshet och genom att slopa kravet på att man i händelse av arbetslöshet,
redan från dag ett, skall tvingas lämna hembygden och nära och kära för att ta jobb på annan ort. I syfte att
skapa incitament för att omställningen inte skall bli längre än nödvändigt anser vi att ersättningen bör vara
som högst under de första tre månaderna för att sedan successivt trappas ned.
Ett stärkande av insatserna för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden i form av höjt lönebidrag,
stimulansåtgärder för framväxten av fler sociala företag, förbättrad information och förbättrad
arbetsplatsanpassning.
En förstärkt satsning på lärlingsjobb som en ny anställningsform, helt befriad från arbetsgivaravgift och
med en lägre ingångslön jämfört med en reguljär anställning.
Ett förbättrat stöd till omställning och kompetensförstärkning genom en utökning av antalet platser inom
Komvux och yrkeshögskolan.
Oskars.indd 9
2014-08-25 14:11:51

Annonser