SD – flygblad

SD:s påståenden – punkt för punkt
I Sverigedemokraternas flygblad som nu delas ut bland flyktingar i bland annat Grekland blandar man sanningar och lögner hejvilt.
Aftonbladet har granskat SD:s påståenden.
 
Inga pengar:
Det finns förslag från Sverigedemokraterna att halvera ersättningen till asylsökande och förslag från Kristdemokraterna att sänka etableringsersättningen, som man får om man exempelvis utbildar sig.
Men i dagsläget ser ersättningen ut så här:
På flyktingförläggning har man fri mat och dagsersättning på 24 kronor per dag per vuxen, 19 kronor per vuxen i delat hushåll och 12 kronor om dagen för barn till och med 17 år, som halveras från och med tredje barnet.
En familj med två barn får 1860 kronor per månad.
Vid eget boende är ersättningen 71 kronor per vuxen eller 61 kronor per vuxen vid delat hushåll, mellan 37 och 50 kronor per barn, som halveras från och med tredje barnet.
En familj med två barn 4-10 år får 6 240 kronor per månad.
Källa: Migrationsverket
Inga jobb:
Arbetslösheten för utrikes födda sjönk från 15,2 till 14,6 procent under det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period förra året.
Skillnaden mellan inrikes- och utrikesföddas arbetslöshet fortsätter att vara stor. Arbetslösheten hos inrikesfödda ligger på 4,7 procent. Arbetslösheten minskade – i synnerhet bland ungdomar – under andra kvartalet 2015. Det visar säsongrensade och utjämnade data ur Arbetskraftsundersökningarna.
Källa: SCB
Inga hem, tvingas bo i tält:
Migrationsverkets senaste statistik på i vilken typ av boende som de asylsökande bor i visar att 81 312 personer bor på anläggningsboende, 39 334 har eget boende och 21 223 personer har övrigt boende.
Tält är bland det sista som kommer att användas för att husera folk, har regeringen meddelat, och då endast under en kortare tid.
Länsstyrelserna får av regeringen i uppdrag att hitta akuta boenden åt flyktingar. Det kan vara allt i från gymnastiksalar och offentliga byggnader till sådant som lägergårdar, kollon och campingplatser.
Källa: Migrationsverket
Vänliga, generösa:
Enligt World Value Survey är svenskarna unika i sin tolerans och jämställdhet. Bara 4 procent i Sverige säger att de inte kan tänka sig en granne med annan etnicitet jämfört med exempelvis 21 procent i Tyskland.
Källa: World Value Survey
Decennier av massinvandring:
Invandringsöverskottet (antal invandrare minus antal utvandrare) i Sverige ser ut så här:
1980: 9 587
1990: 36 852
2000: 24 568
2014: 75 729
Källa: SCB
Sverige inte säkert:
Det dödliga våldet i Sverige har minskat. Under 1990-talet låg siffran på ungefär 100 fall per år. Den siffran är lägre nu. Enligt Brottsförbyggande rådet är den nere på 87 fall per år.
Under 2014 utsattes 11,3 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Utsattheten för dessa brott har minskat i princip successivt sedan 2006 (då andelen var 12,6 %).
Källa: Brå
Högt antal skjutningar och gängrelaterat våld:
Globalt ligger Sverige mycket lägre än andra länder vad gäller gängrelaterat våld och dödskjutningar, säger Sven Granath, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.
Jämför man Malmö och Göteborg med Oslo och Helsingfors kan man säga att vi har fler fall av dödligt våld i våra städer. Men det är omöjligt att jämföra statistiken rakt av, säger Granath.
Källa: Brå
Offentliga granatattacker är inte överraskande:
Det finns inga internationella jämförelse som visar att Sverige skulle vara värre än något annat land, enligt Brå.
Näst högst antal anmälda våldtäktsfall i världen:
Omöjligt att slå fast, enligt Brå. Mycket skiljer länderna åt; lagstiftning; hur man registrerar brottsanmälningar; anmälningsbenägenhet för olika typer av brott; förtroende för rättsväsendet etc. Därför är det mindre lämpligt att titta på statistiken över anmälda brott, eftersom det endast är ett mått på hur många ärenden som rättsväsendet hanterar under en period.
Som flykting kommer du att skickas hem:
Asylsökande som får asyl i Sverige skickas inte hem. Antal personer som fått asyl i Sverige under oktober 2015 är 3 910 personer, antalet som fick avslag var 886 personer.
35 642 personer fick permanent uppehållstillstånd i Sverige under 2014. Av 53 000 asylärenden i Sverige under 2014 fick 58 procent uppehållstillstånd i första instans. Detta är en något högre andel jämfört med Sveriges nordiska grannländer: i Danmark fick cirka 55 procent av de asylsökande uppehållstillstånd 2013, i Finland cirka 36 procent år 2014 och i Norge 42 procent år 2014.
Källa: Migrationsverket
Tvångsäktenskap, polygami:
Sverige skärpte lagen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap förra året. Polygami är förbjudet i Sverige – men i de fall polygama äktenskap är registrerat i annat land godkänner vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket, månggiftet.
Källa: Brottsbalken
Halalslakter:
Det är tillåtet med halalslakt i Sverige så länge djuret bedövas innan avblodning. Det är däremot inte tillåtet med kosherslakt som inte godkänner bedövning.
Källa: Jordbruksverket
Niqab, hijab ska förbjudas:
Sverigedemokraterna har motionerat om ett förbud mot slöja i skolan utan att vinna gehör. Diskrimineringsombudsmannen har slagit fast att det är diskriminering att inte tillåta en hotellstäderska att bära slöja.
Källa: Riksdagen, DO
Undertecknat ”Svenska folket”:
I riksdagsvalet fick SD 12,86 procent av rösterna.
Annonser

Sverigedemokraternas Valmanifest 2014

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
VI VÄLJER
VÄLFÄRD!
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
När vi sverigedemokrater säger att vi väljer välfärd så menar vi det. På riktigt. Vi sträcker gärna ut en hjälpande
hand till nödställda människor runt om i världen. I synnerhet i så svåra och oroliga tider som dessa.
Som
svenska politiker och förvaltare av det svenska folkets skattepengar tvekar vi dock aldrig på att vår främsta
uppgift är att garantera människorna i Sverige goda levnadsförhållanden, trygghet och välfärd.
När andra partier
uppgivet konstaterar att det inte finns några resurser till att säkra jobben och laga hålen i den svenska välfärden,
så gör vi istället enorma satsningar på just dessa områden.
Orsaken till att vi kan göra detta är att vi vågar tänka
i nya banor och vågar göra tuffa, men nödvändiga prioriteringar.
När vi sverigedemokrater säger att vi älskar Sverige så menar vi det. På riktigt. Vi är medvetna om att vi genom
historien har kunnat hämta många värdefulla idéer och kulturella impulser ifrån vår omvärld, inte minst från våra
nordiska och europeiska grannar. Vi är tacksamma över detta och tycker att Sverige skall fortsätta att vara ett
öppet och nyfiket land och en självklar del av den västerländska familjen.
Vi är också medvetna om att Sverige på många sätt är unikt och att vi har en egen särpräglad kultur och historia.
Det är vi väldigt stolta över. Vi älskar den svenska naturen med alla dess skiftningar. Vi känner stolthet över
våra dynamiska storstäder och stortrivs i våra landsbygdsidyller. Vi känner respekt inför vårt lands långa och
spännande historia och inför alla de människoöden som gjort vårt land till vad det är.
Vi är stolta över vår kultur,
våra traditioner och våra vackra kulturmiljöer.
Vi är också stolta över vår demokrati och vår välfärd, över alla fantastiska män och kvinnor från vårt land som
utmärkt sig som framstående uppfinnare och entreprenörer, konstnärer och författare, vetenskapsmän, poeter,
musiker och idrottare. Vi är tacksamma över vår yttrandefrihet, vår jämställdhet och vårt starka djurskydd.
Vi är glada över att Sverige under en lång tid var ett land där man kunde känna sig säker i sitt hem och på gator
och torg, ett land där det fanns arbete till alla och där man kunde leva på sin lön och sin pension. Ett land där
man respekterade de äldre och där vi tillsammans tog hand om våra svaga och sjuka. Ett land med en stark inre
sammanhållning och solidaritet, byggd på en gemensam identitet.
Sverige är fortfarande ett fint och fantastiskt land på många sätt.
Tyvärr upplever vi dock att de styrande
politikerna, genom sin splittringspolitik och sina felaktiga prioriteringar, under de senaste decennierna har gjort
Sverige lite mindre fint och lite mindre fantastiskt för varje år. Detta gör oss sorgsna och oroliga och angelägna
om en förändring. Därför presenterar vi nu vårt manifest för att göra ett fint land ännu bättre. För att vi älskar
Sverige och människorna som bor här. På riktigt.

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Oskars.indd 4
2014-08-25 14:11:50
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla människor skall kunna känna sig trygga och säkra på
alla platser i landet under alla tider på dygnet. Ett Sverige med en stark inre samhörighet och solidaritet
där medborgarna känner naturlig tillit till varandra och till de rättsvårdande myndigheterna.
Ett Sverige där
brottsoffer får stöd och upprättelse. Ett Sverige där straffen står i rimlig proportion till det begångna brottet och
är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Ett Sverige präglat av hänsyn och
trygghet.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Ett tryggare Sverige
Ett förbättrat stöd till brottsoffer, förbättrat vittnesskydd och ett nytt system för utbetalningar av skadestånd,
där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga
till betalning.
En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga
livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk
utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av
nuvarande praxis där domstolarna regelmässigt ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.
Krafttag mot inbrottsvågen genom bland annat skärpta straff för inbrott och hemfridsbrott, utökade
resurser och befogenheter för tullen och polisen och förbättrad samordning mellan och inom ansvariga
myndigheter.
En intensifiering av kampen mot den organiserade brottsligheten genom införandet av en svensk variant
av de amerikanska RICO-lagarna som gör det lättare att döma gärningsmän som deltar i maffialiknande
verksamhet.
Utökade resurser till de brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheterna såsom polisen, åklagarämbetet,
tullen och kustbevakningen.
Förbud mot att delta i terrorismträning i främmande stater samt mot att delta i utländska stridande förband
som bryter mot folkrätten och medvetet dödar civila. Personer med dubbla medborgarskap som bryter mot
detta förbud skall kunna få sitt svenska medborgarskap indraget.
Stärkt stöd till landets alla brottsofferjourer som gör ett fantastiskt arbete med att stödja och hjälpa de
medborgare som har fallit offer för brottslingars illgärningar.
Oskars.indd 5
2014-08-25 14:11:50

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som skall vara världens tryggaste land att åldras i. Ett land där alla
äldre skall ha en värdig och meningsfull tillvaro. Ett land där äldres arbetsinsatser värderas och respekteras. Ett
land där alla äldre ges den vård och den omsorg man har behov av
.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Trygghet och värdighet på ålderns höst
Ett slopande av pensionärsskatten och en kraftig höjning av garantipensionerna. De dåliga ekonomiska
villkor som många äldre idag tvingas leva under är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Vi vill anslå
betydande medel för att redan under nästa mandatperiod kunna avskaffa skillnaden i beskattning mellan
pension och lön och för att kunna förbättra levnadsvillkoren för de äldre, ofta kvinnor, som idag har lägst
pension.
En reformering av pensionsbromsen i sin nuvarande form genom att fördela den på samtliga pensionsrätter.
Statsfinanserna och pensionssystemets långsiktiga bärighet får inte äventyras, men alla vuxna medborgare
bör solidariskt bära bördan i dåliga tider. Inte bara de äldre.
En kraftig ökning av investeringsstödet till byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden för
de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand.
En matreform för våra äldre med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen
att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat samt införandet av en lagstiftning som säkerställer
att de äldres mat i likhet med skolbarnens mat skall uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och
kvalitet.
Ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets anhörigvårdare som vårdar och sköter
om äldre och sjuka i hemmet.
Ett avskaffande av patientavgiften för alla äldre över 85 år och ett förstärkt tandvårdsbidrag för alla
pensionärer. Samhället bör visa uppskattning mot dem som under många decennier har varit med och
byggt upp vårt land och inga äldre skall behöva avstå från tandvård och s
jukvård av ekonomiska skäl.
Ett stimulansbidrag för ökade sociala aktiviteter för de äldre inom äldreomsorgen samt för utvecklingen av
särskilda kategoriboenden för äldre med husdjur.
Oskars.indd 6
2014-08-25 14:11:50

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är öppet mot omvärlden samtidigt som vi slår vakt om vår
gemenskap och vår egen unika kultur och identitet. Ett Sverige som genom en klok användning av de begränsade
resurserna hjälper så många nödställda människor i världen som möjligt samtidigt som vi inte glömmer bort
eller förringar behoven i vårt eget land. Ett Sverige där invandringspolitiken är utformad på ett så ansvarsfullt
sätt att invandringen blir en tillgång och inte en belastning för samhället.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande
förändringar:
En invandringspolitik som befrämjar sammanhållning och välfärd
Ett skifte från det regelmässiga beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till temporära samt en kraftig
begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som vårt samhälle klarar av att
hantera och som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.
Ett slopande av den generella arbetskraftsinvandringen till förmån för en så kallad ”blåkorts-modell”
som uteslutande riktar sig till kvalificerad arbetskraft med en kompetens som saknas på den svenska
arbetsmarknaden.
En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är
invandrarna som skall anpassa sig till Sverige och inte tvärtom.
Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals mest nödlidande flyktingarna i
världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet samt ett utökande av
andelen kvotflyktingar bland de asylanter som vi beviljar uppehållstillstånd.
Minskade samhällskostnader och stärkta incitament för ansvarstagande och integration genom att begränsa
nyanlända, icke-skyddsbehövande invandrares tillgång till bidragssystem
en under de första åren i landet.
En höjning av medborgarskapets värde genom införandet av språk och kunskapstester och genom att utöka
den tid som man skall ha varit bosatt i Sverige med klanderfri vandel innan en ansökan om medborgarskap
kan göras.
Ett införande av obligatoriska hälsokontroller för nyanlända invandrare i syfte att snabbt kunna ge
behandling till sjuka personer och att effektivt kunna skydda det svenska samhället från spridningen av
allvarliga smittsamma sjukdomar som exempelvis TBC, HIV och Ebola.
Ett avskaffande av det lagstadgade tvånget för kommunerna att erbjuda modersmålsundervisning,
undantaget de officiella minoritetsspråken.
Slopande av all statlig integrationspolitik med undantag för undervisning i svenska, obligatorisk
samhällsorientering och validering av utbildningar och arbetslivserfarenhet från hemlandet. Nyanlända
invandrare skall få hjälp med att skaffa sig de mest grundläggande verktygen för samhällsanpassning, men
i övrigt ha samma samhällsstöd som infödda svenskar. Varken mer eller mindre.
Oskars.indd 7
2014-08-25 14:11:51

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Ett Sverige med god
tillgång på arbete där svenska löntagares intressen sätts i främsta rummet. Ett Sverige där man kan leva på sin
lön och ett Sverige där vardagshjältarna inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund av stress
och underbemanning.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Trygga och friska löntagare
Minskad underbemanning inom välfärden samt förbättrad privatekonomi och kompetensutveckling för den
enskilde arbetstagaren genom införandet av ett stimulansbidrag till kommuner och landsting med syftet att
göra det möjligt för alla ofrivilligt deltidsarbetslösa inom offentlig sektor a
tt gå upp till heltid.
Ett ökat stöd till företagshälsovården samt införandet av ett statligt stimulansbidrag i syfte att ge all
offentliganställd personal med tunga arbetsuppgifter, i synnerhet inom vården och omsorgen, möjlighet
till en friskvårdspeng.
Ett införande av ett statligt stimulansbidrag för att slopa den första karensdagen för de grupper av
offentliganställda som arbetar med vård och omsorg av sjuka människor i situationer där smittorisken är
hög.
Ett förlängt omvårdnadslyft med syftet att stärka kompetensen och höja kvalitén inom äldreomsorgen och
ge personalen en möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll.
Förbättrade arbetsvillkor och stärkta möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv genom skärpta krav
på att längre obetalda håltimmar mitt i arbetsdagen i form av så kallade ”delade turer” skall avskaffas inom
offentlig sektor för de arbetstagare som så önskar.
Stärkt trygghet för landets arbetstagare genom utökade resurser till Arbetsmiljöverkets inspektioner av
potentiellt hälsovådliga arbetsplatser.
Ett återinförande av det statliga stödet till fortbildning av fackliga skyddsombud och utbildning mot
mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.
Ett slopande av Lex Laval och ett stärkt försvar av svenska kollektivavtal och svenska löntagares intressen
bland annat genom en minskning av tiden som utländsk personal kan vara stationerad i Sverige, krafttag
mot den illojala konkurrensen inom åkerinäringen genom bland annat registrering av cabotagetransporter,
3-stegsböter för åkerier och framförallt speditörer som missköter sig samt införande av den så kallade
”vita jobb-modellen” vid offentlig upphandling, innebärande krav på bland annat huvudentreprenörsansvar.
Oskars.indd 8
2014-08-25 14:11:51

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige där löntagare kan känna sig
trygga i vetskapen om att de är skyddade av en stark omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet. Ett
Sverige med minskade trösklar in till arbetsmarknaden. Ett Sverige där arbetslösa erhåller ett snabbt och effektivt
stöd att komma tillbaka i arbete. Ett Sverige där arbetslösa matchas och utbildas efter arbetsmarknadens behov.
Ett Sverige där alla behövs och får en möjlighet att bidra efter bästa förmåga.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Ökat stöd till arbetslösa
En förbättrad trygghet vid arbetslöshet genom att göra A-kassan obligatorisk och avgiftsfri, höja taket,
förbättra villkoren vid deltidsarbetslöshet och genom att slopa kravet på att man i händelse av arbetslöshet,
redan från dag ett, skall tvingas lämna hembygden och nära och kära för att ta jobb på annan ort. I syfte att
skapa incitament för att omställningen inte skall bli längre än nödvändigt anser vi att ersättningen bör vara
som högst under de första tre månaderna för att sedan successivt trappas ned.
Ett stärkande av insatserna för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden i form av höjt lönebidrag,
stimulansåtgärder för framväxten av fler sociala företag, förbättrad information och förbättrad
arbetsplatsanpassning.
En förstärkt satsning på lärlingsjobb som en ny anställningsform, helt befriad från arbetsgivaravgift och
med en lägre ingångslön jämfört med en reguljär anställning.
Ett förbättrat stöd till omställning och kompetensförstärkning genom en utökning av antalet platser inom
Komvux och yrkeshögskolan.
Oskars.indd 9
2014-08-25 14:11:51

Söder om judar och samer

 Björn Söder har gjort bort sig.

Samer, kurder och judar kan få leva i Sverige – men de är inte svenskar”, enligt SD:s partisekreterare Björn Söder.

Vad säger han då om etniska svenskar som konverterat till judendomen?

Vad säger han om judar som härstammar från äktenskap mellan protestanter och judar?

Samer räknas definitivt som svenskar eftersom dom har bott i Sverige sen hedenhös, lika länge som etniska svenskar.

Judar har bott i Sverige sen 1700-talet, så dom är också svenskar, och dom följer dom svenska lagarna och förordningarna – att dom hemma hos sig själva följer judiska seder och bruk, har ingen betydelse för att dom ska räknas som svenskar eller inte.

Judarna i Sverige har svensk nationalitet, men sinsemellan har dom judiska traditioner.

Det råder religionsfrihet i Sverige. Om judar inte ska få räknas till svenskarna pga sin religion, då är väl heller inte Claes Malmberg svensk, eftersom han är buddhist.

 

 

 

Nyval 2015

Den leende nationalismen

SD i siffror

Minskad invandring är bara ett av flera medel för SD att nå sitt huvudmål: att stöpa om Sverige till ett mer nationalistiskt land.

Samer, kurder och judar kan få leva i Sverige – men de är inte svenskar, enligt SD:s partisekreterare Björn Söder.

Han vill betala invandrare för att lämna landet: ”Det skulle vara bra med ett repatrieringsbidrag.”

Bara för att hänga med i högersvängen.

Aftonbladet Startsidan / Kultur 2014-03-25


Nationella Fronten har segervittring

Redan största arbetarpartiet i Frankrike

 

VALVINNAREMarine Le Pen och den nyvalde borgmästaren Steeve Briois.   VALVINNAREMarine Le Pen och den nyvalde borgmästaren Steeve Briois.

I söndagens franska kommunalval valde den gamla gruvstadens medborgare Steeve Briois från Nationella Fronten till borgmästare; han fick över 50 procent av rösterna redan i första valomgången.

Hénin-Beaumont, med runt 25 000 invånare, har alltid varit en utpräglad arbetarstad, byggd kring gruvnäringen. Ett Folkets hus är uppkallat efter den mångårige kommunistledaren Maurice Thorez. En av skolorna har fått namn av den antifascistiska folkfrontens ledare, och senare premiärminister, Léon Blum. Slagordet från den tidens höger löd: ”Hellre Hitler än juden Blum.”

I Hénin-Beaumont spelas fram till i dag en teaterpjäs om Anne Frank.

Hénin-Beaumont berättar i det lilla formatet om en akut europeisk kris. Gruvorna är nerlagda och staden är extremt tungt skuldsatt: skatterna har höjts med 85 procent på några år, arbetslösheten nuddar vid 20-procentsnivån och är dubbelt så hög för ungdomar.

Arbetarväljarna saknar tilltro till vänsterpolitiker. Stans förre borgmästare, en socialist, är grovt korrumperad. Den radikala vänsterfronten ställde upp i parlamentsvalen häromåret men förlorade stort till Nationella Fronten.

De fattiga medborgarna föredrog Steeve Briois, en drygt 40-årig man uppväxt i en gruvarbetarfamilj. Han har varit aktiv i Fronten sedan tonåren och byggt upp ett starkt nät av civilsamhälle och organisationer, ofta förankrade i arbetarkvarteren. Han är skeptisk till den auktoritära högerns moralkonservatism och är öppen med sin homosexualitet. Briois, partiledaren Marine Le Pens främste strateg, knyter an till den franska fascismens gamla paroll ”varken vänster eller höger.”

Fronten är på väg att befästa sin ställning som Frankrikes största arbetarparti. Under presidentvalet 2012 rubbades den positionen. Socialisten François Hollande lovade montera ner kapitalistisk maktdominans och att minska arbetslösheten genom att förstärka och förbättra den offentliga sektorn. Ambitionerna försvann i ett hav av inkompetens, kapitalflykt, väldiga kampanjer från näringsliv och dess hejarklack av ekonomimedier.

Hollande blev ett av offren för det numera omöjliga socialdemokratiska uppdraget att civilisera kapitalismen för att nå mer av social rättvisa. Den socialistiska regeringen har också smulats sönder av eurosystemet, som förutsätter total anpassning till den tyska ordoliberalismens låglönesystem.

Nationella Fronten vinner främst i nordöstra och sydöstra Frankrike, de fattigaste, de mest avindustrialiserade och mest invandrartäta delarna av Frankrike. Den sortens kombinationer göder det som kallas ”den etniskt-sociala dimensionen.” Den står för ett socialt missnöje som riktas mot ” de andra”, mot invandrarna.

Anklagelsen mot invandrare lyder som i all dålig populism: de tar jobben från oss och de tar emot väldiga sociala bidrag. Fronten lovar ”fransmännen först”. De etniskt, vita fransmännen ska ha förtur till arbeten och sociala rättigheter som barnbidrag, sjukersättning, rätt till dagis- och vårdplatser. Etnicitet och nationalism har ersatt klassmotsättningar.

 

I mitten av 90-talet besökte jag sydfranska städer, styrda av Fronten. I Vitrolles, nära Marseille, uteslöts invandrarkvinnor från mödravårdscentraler. Gatunamn ändrades; de fick inte längre heta ”Boulevard Olof Palme” eller ”La place Nelson Mandela”. Frontens borgmästare rensade biblioteken från oönskad litteratur och förbjöd musik- och teaterfestivaler. Tänkandet och praktiken påminner om Vichyregimens anpassliga ockupationstid under andra världskriget.

I fransk politisk kultur har ”den republikanska pakten” en särställning. Den förutsätter att demokratisk höger och vänster röstar på varandras valbara kandidater för att slå ut fascister eller diktaturanhängare. Dagens höger säger nej till det samarbetet; ytterligare en framgång för Fronten.

Vänstern får trösta sig med att den med all säkerhet behåller makten i Paris, på väg att bli en social och ekologisk mönsterstad. Å andra sidan; vänstern har lärt av historien hur bräcklig en isolerad Pariskommun kan vara.

Politiskt Inkorrekt…

läggs ner efter tre år. skriver Petter Larsson på Aftonbladet idag, enligt de ansvariga för att en medarbetare avled för ett tag sedan. Här har sverigedemokrater och oorganiserade invandringsfientliga dryftat sina åsikter. Propagandan har utformats som nyhetsartiklar. Man har publicerat Sverigedemokraternas pressmeddelanden och Sd-politikers utspel. Man har underblåst främlingsfientlighet genom att bekräfta läsarnas fördomar och identifikation av sig själva som den tysta majoriteten som avskyr invandrare och feminister.  Det är vänstervridna journalister som bedrar svenska folket i syfte att förstöra ”det gamla fina Sverige”.

Kristdemokraterna dansar med Mammon!

Har man skygglappar kan man bara se saker och ting från ett och samma håll. Så verkade det vara med Göran Hägglund i hans almedalstal i kväll.

Han talade sig varm för att samhället skulle engagera sig i unga brottslingar – samtidigt som han deltar i den högerpolitik som tar ifrån ungdomen dess försörjning och propagerar – senare i talet – för att sänka socialbidragen. Ser människan inte motsägelserna!

Tal må vara vackra och uppfinningsrika – det som gäller är ändå ett partis politik som den verkar när det kommer till realiteter.

Folkpartiet existensberättigat?

Tidningsklippet från 13 november om Anders Borgs framfart i regeringskansliet meddelade med hänvisnings till SDs (inte sverigedemokraterna!) ledarsida den 12 november där Sanna Rayman hävdar att ”socialdepartementet aldrig tänkt sig regler där sjuka skulle kastas ut efter en viss tid. Den idén var det Borgs finansdepartement som drev igenom tillsammans med Folkpartiet. Christina Husmark-Persson fick gå från jobbet som socialförsäkringsminister.

Tisdag den 18 november skriver Expressen om Folkpartiets kris. En identitetskris, ett sjukt parti utan självinsikt. Idéprocesserna har stagnerat, då partiet sen länge hållit på att måla in sig i hörnet. De skuttar in mellan hopprepen efter Moderaternas motto om arbete och flit och ser nostalgiskt tillbaka på partiets historia. De för inte fram sin liberala kärna i debatten. De tar strid för krav på invandrare, föräldrar, bidragstagare. Var är individens rätt mot staten? Liberalt vore motstånd mot kollektivt förtryck, att värna om nödställda. Folkpartiet har struntat i den hotade rättssäkerheten. Väljarnas syn på partiet är helt skild från partitoppens. Mångdubbelt fler än de som röstar på fp anser sig liberala. Liberala idéer sprids nu i alla partier, så om fp vill vara med i fortsättningen måste de verkligen agera liberalt.